eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plGrupypl.comp.programming › undefined reference to __asan przy kompilacja pugixml w Win10
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 3

 • 1. Data: 2022-11-16 16:40:15
  Temat: undefined reference to __asan przy kompilacja pugixml w Win10
  Od: Jivanmukta <j...@p...onet.pl>

  Przy próbie kompilacji w Win10 biblioteki pugixml do pugixml.obj mam błędy:
  undefined reference to `__asan.........
  Mój program w C++ używa tej biblioteki. Pod Linuxem nie mam tych
  komunikatów.
  Katalog pugixml/ zawiera plik Makefile. Czy mam coś zmienić w Makefile?


  .SUFFIXES:
  MAKEFLAGS+=-r

  config=debug
  defines=standard
  cxxstd=c++11
  # set cxxstd=any to disable use of -std=...

  BUILD=build/make-$(CXX)-$(config)-$(defines)-$(cxxst
  d)

  SOURCES=src/pugixml.cpp $(filter-out tests/fuzz_%,$(wildcard tests/*.cpp))
  EXECUTABLE=$(BUILD)/test

  VERSION=$(shell sed -n 's/.*version \(.*\).*/\1/p' src/pugiconfig.hpp)
  RELEASE=$(filter-out scripts/archive.py docs/%.adoc,$(shell git ls-files
  docs scripts src CMakeLists.txt LICENSE.md readme.txt))

  CXXFLAGS=-g -Wall -Wextra -Werror -pedantic -Wundef -Wshadow
  -Wcast-align -Wcast-qual -Wold-style-cast -Wdouble-promotion
  LDFLAGS=

  ifeq ($(config),release)
  CXXFLAGS+=-O3 -DNDEBUG
  endif

  ifeq ($(config),coverage)
  CXXFLAGS+=-coverage
  LDFLAGS+=-coverage
  endif

  ifeq ($(config),sanitize)
  CXXFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  -fno-sanitize=float-divide-by-zero,float-cast-overfl
  ow
  -fno-sanitize-recover=all
  LDFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  endif

  ifeq ($(config),analyze)
  CXXFLAGS+=--analyze
  endif

  ifneq ($(defines),standard)
  COMMA=,
  CXXFLAGS+=-D $(subst $(COMMA), -D ,$(defines))
  endif

  ifneq ($(findstring PUGIXML_NO_EXCEPTIONS,$(defines)),)
  CXXFLAGS+=-fno-exceptions
  endif

  ifneq ($(cxxstd),any)
  CXXFLAGS+=-std=$(cxxstd)
  endif

  OBJECTS=$(SOURCES:%=$(BUILD)/%.o)

  all: $(EXECUTABLE)

  ifeq ($(config),coverage)
  test: $(EXECUTABLE)
  -@find $(BUILD) -name '*.gcda' -exec rm {} +
  ./$(EXECUTABLE)
  @gcov -b -o $(BUILD)/src/ pugixml.cpp.gcda | sed -e '/./{H;$!d;}' -e
  'x;/pugixml.cpp/!d;'
  @find . -name '*.gcov' -and -not -name 'pugixml.cpp.gcov' -exec rm {} +
  @sed -i -e "s/#####\(.*\)\(\/\/ unreachable.*\)/ 1\1\2/"
  pugixml.cpp.gcov
  else
  test: $(EXECUTABLE)
  ./$(EXECUTABLE)
  endif

  fuzz_%: $(BUILD)/fuzz_%
  @mkdir -p build/$@
  $< build/$@ tests/data_fuzz_$* -max_len=1024 -dict=tests/fuzz_$*.dict

  clean:
  rm -rf $(BUILD)

  release: build/pugixml-$(VERSION).tar.gz build/pugixml-$(VERSION).zip

  docs: docs/quickstart.html docs/manual.html

  build/pugixml-%: .FORCE | $(RELEASE)
  @mkdir -p $(BUILD)
  TIMESTAMP=`git show v$(VERSION) -s --format=%ct` && python
  scripts/archive.py $@ pugixml-$(VERSION) $$TIMESTAMP $|

  $(EXECUTABLE): $(OBJECTS)
  $(CXX) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@

  $(BUILD)/fuzz_%: tests/fuzz_%.cpp src/pugixml.cpp
  @mkdir -p $(BUILD)
  $(CXX) $(CXXFLAGS) -fsanitize=address,fuzzer $^ -o $@

  $(BUILD)/%.o: %
  @mkdir -p $(dir $@)
  $(CXX) $< $(CXXFLAGS) -c -MMD -MP -o $@

  -include $(OBJECTS:.o=.d)

  .SECONDEXPANSION:
  docs/%.html: docs/%.adoc $$(shell sed -n
  's/include\:\:\(.*\)\[.*/docs\/\1/p' docs/%.adoc)
  asciidoctor -b html5 -a version=$(VERSION) $< -o $@

  .PHONY: all test clean release .FORCE

  --
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie
  antywirusowe AVG.
  www.avg.com


 • 2. Data: 2022-11-16 20:40:08
  Temat: Re: undefined reference to __asan przy kompilacja pugixml w Win10
  Od: Mateusz Viste <m...@x...invalid>

  2022-11-16 o 16:40 +0100, Jivanmukta napisał:
  > Przy próbie kompilacji w Win10 biblioteki pugixml do pugixml.obj mam
  > błędy: undefined reference to `__asan.........
  > Mój program w C++ używa tej biblioteki. Pod Linuxem nie mam tych
  > komunikatów.

  Strzelam: asan_xxxx to funkcje odwołujące się do biblioteki
  AddressSanitizer, a ty tej biblioteki nie masz?

  Szybko googlając wyszukiwarka podpowiada też:
  "AddressSanitizer is a part of LLVM starting with version 3.1 and a
  part of GCC starting with version 4.8"

  Mateusz


 • 3. Data: 2022-11-18 11:57:08
  Temat: Re: undefined reference to __asan przy kompilacja pugixml w Win10
  Od: Jivanmukta <j...@p...onet.pl>

  W dniu 16.11.2022 o 20:40, Mateusz Viste pisze:
  > 2022-11-16 o 16:40 +0100, Jivanmukta napisał:
  >> Przy próbie kompilacji w Win10 biblioteki pugixml do pugixml.obj mam
  >> błędy: undefined reference to `__asan.........
  >> Mój program w C++ używa tej biblioteki. Pod Linuxem nie mam tych
  >> komunikatów.
  >
  > Strzelam: asan_xxxx to funkcje odwołujące się do biblioteki
  > AddressSanitizer, a ty tej biblioteki nie masz?
  >
  > Szybko googlając wyszukiwarka podpowiada też:
  > "AddressSanitizer is a part of LLVM starting with version 3.1 and a
  > part of GCC starting with version 4.8"
  >
  > Mateusz
  >
  Mimo, że zamieniłem:

  ifeq ($(config),sanitize)
  CXXFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  -fno-sanitize=float-divide-by-zero,float-cast-overfl
  ow
  -fno-sanitize-recover=all
  LDFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  endif

  na:

  ifeq ($(config),sanitize)
  # CXXFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  -fno-sanitize=float-divide-by-zero,float-cast-overfl
  ow
  -fno-sanitize-recover=all
  # LDFLAGS+=-fsanitize=address,undefined
  endif

  (tzn. wykomentowałem) nadal mam ten błąd undefined reference.
  Nie wiem jak poprawić Makefile, żeby nie było tego błędu.

  --
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie
  antywirusowe AVG.
  www.avg.com

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: